Thuỷ hải sản

Trang

Ốc Nhồi
GIÁ : 130.000 VNĐ
Ốc vặn
GIÁ : 40.000 VNĐ
Tôm thịt hấp
GIÁ : 162.000 VNĐ
Thịt Cá quả file
GIÁ : 234.000 VNĐ
Tôm thịt tươi
GIÁ : 155.000 VNĐ
Tôm đồng
GIÁ : 234.000 VNĐ
Tôm lớp U55 - 65
GIÁ : 269.000 VNĐ
Tôm lớp U70 -85
GIÁ : 244.000 VNĐ
Tôm rảo
GIÁ : 182.000 VNĐ
Con Trai
GIÁ : 17.000 VNĐ

Trang